Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Ice’n’Roll

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Ice’n’Roll, prowadzonego pod adresem www.icenroll.pl i stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204).

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż hurtową oraz detaliczną za pośrednictwem sieci Internet, zarówno na rzecz przedsiębiorców, jak i konsumentów.

Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego, a w szczególności składania zamówień za jego pośrednictwem, jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności i zaakceptowanie ich postanowień, jak również wyrażenie zgody na składanie i otrzymywanie oświadczeń woli w formie elektronicznej. Korzystanie ze sklepu internetowego jest dobrowolne.

Definicje

Terminy użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

Sklep internetowy– prowadzony w języku polskim serwis internetowy, dostępny pod adresem www.icenroll.pl/sklep, za pośrednictwem którego prowadzona jest sprzedaż towarów w postaci lodów tradycyjnych;

Sprzedawca / Sprzedający– osoba, która świadczy usługi za pośrednictwem Sklepu internetowego na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, tj. Gelato di Lombardia, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Baczyńskiego 22, 05-520 Parcela-Obory , Regon: 363736330, Nip: 123-131-85-18

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jakiej przepisy szczególne przyznają zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie korzysta z oferty Sprzedającego w ramach Sklepu internetowego,

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który korzysta ze Sklepu internetowego w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zgodnie z art. 221ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93);

Towar – asortyment i produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym, ze szczególnym uwzględnieniem lodów tradycyjnych;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta na temat rodzaju i ilości Towarów oferowanych przez Sprzedawcę, którymi jest zainteresowany, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, jak również precyzujące przedmiot zamówienia, miejsce i formę dostawy Towaru oraz sposób zapłaty ceny sprzedaży;

Towar – asortyment oraz produkty znajdujące się w aktualnej na dzień zawierania umowy sprzedaży ofercie Sprzedawcy, jaka prezentowana jest w Sklepie internetowym;

Umowa sprzedaży– umowa zawierana między Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność zamówionych Towarów, a Kupujący zobowiązuje się towar odebrać oraz zapłacić umówioną cenę sprzedaży;

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych oraz oprogramowań, zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

Składanie zamówienia

Zamówienia w Sklepie internetowym mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przewidzianych na przerwy serwisowe, przerwy techniczne, itp. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien mieć zapewniony dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet oraz aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu e-mail).

Warunkiem złożenia Zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie prawidłowych danych kontaktowych, w szczególności takich jak:

  • imię i nazwisko lub firma Klienta,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu,
  • dokładny adres dostawy Towaru.

Jeżeli dane podane w formularzu zamówienia, a w szczególności dane kontaktowe, nie będą kompletne, Sprzedawca zastrzega sobie prawo nawiązania kontaktu telefonicznego lub e-mailowego z Klientem w celu ustalenia szczegółów realizacji Zamówienia. Jeżeli niepodanie lub błędne podanie przez Klienta adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu uniemożliwi Sprzedającemu nawiązanie kontaktu, jak również bezskuteczność czynności podjętych przez Sprzedawcę w celu nawiązania kontaktu z Klientem, to uprawnia to Sprzedającego do anulowania Zamówienia.

Wszelkie modyfikacje wprowadzanych przez Klienta danych oraz zmiany w zakresie wybranego Towaru są możliwe do wykonania na każdym etapie składania Zamówienia, do momentu wybrania opcji “Kupuję i płacę”.

W przypadku wystąpienia ewentualnych braków towarowych Sprzedający zawiadomi o tym Klienta tak szybko, jak tylko będzie to możliwe i dopełni wszelkich starań, aby informację w tym zakresie Klient otrzymał jak najszybciej. W takiej sytuacji Kupujący ma prawo w terminie 2 dni od przekazana mu takiej wiadomości zrezygnować z całości Zamówienia lub tylko tej części, której brakuje, bądź też wyrazić zgodę na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie lub też na dostawę takiego Towaru w terminie późniejszym.

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji. Dane na temat złożonego Zamówienia oraz statusu realizacji zawartej umowy będą przekazywane Klientowi na bieżąco za pośrednictwem podanego podczas składania Zamówienia adresu poczty elektronicznej.

Na etapie składania Zamówienia Klient może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury, która zostanie wystawiona i doręczona mu wraz z zamówionym Towarem bądź wysłana do niego drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych. Zgoda Klienta na otrzymanie faktury za pośrednictwem wiadomości e-mail uprawnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 – tekst jednolity).

Sprzedawca udostępnia Klientowi możliwość zapamiętania podanych przez niego danych przez System teleinformatyczny w celu ułatwienia procesu składania kolejnych Zamówień. Skorzystanie przez Klienta z tego rozwiązania wymaga podania przez niego loginu i hasła, przy pomocy jakich Klient będzie uzyskiwał dostęp do swojego konta w Sklepie internetowym. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy oraz chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich

Dostawa

Ze względu na specyfikę oferowanych produktów dostawa Towarów zamówionych przez Klienta jest ograniczona terytorialnie i odbywa się pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Dostawa odbywa się na koszt Klienta lub w przypadku przekroczenia w danym Zamówieniu kwoty określonej w dalszej części Regulaminu, na koszt Sprzedającego.

Dostawa Towarów jest realizowana transportem własnym Sprzedającego  a w niektórych przypadkach dopuszcza się możliwość odbioru osobistego Towarów w siedzibie Sprzedawcy. O dostępnych formach dostawy i związanych z nimi kosztami Klient zostanie poinformowany w trakcie składania Zamówienia.

Dostawa jest wykonana następnego dnia licząc od daty zaksięgowania płatności od Kupującego. Dostawa odbywa się w godzinach ściśle określonych przez Sprzedającego, dostępnych w dalszej części niniejszego regulaminu. W przypadku braku możliwości skutecznego dostarczenia w podanym terminie z winy Klienta, podjęta zostanie kolejna próba dostawy w podanych godzinach w dniu następnym. Po tym czasie towar będzie dostępny do odbioru osobistego w lokalu Ice’n’Roll, pod adresem i  w godzinach podanych poniżej.

Cena i metody płatności

Ceny sprzedaży Towarów są podawane w Sklepie internetowym w walucie polskiej w kwocie brutto przy uwzględnieniu podatku od towarów i usług VAT.

Na etapie składania Zamówienia Klient dokonuje płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.

W razie nieuregulowania ceny sprzedaży we wskazanym terminie, Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia.

Odstąpienie od Umowy

Sprzedający zastrzega możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży na rzecz Konsumentów, z którego to uprawnienia Klient ten ma prawo skorzystać, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 niniejszego paragrafu, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odebrania Towaru. Dla skuteczności odstąpienia Konsument zobowiązany jest złożyć Sprzedającemu oświadczenie
o odstąpieniu od umowy i w tym zakresie może skorzystać z formularza, którego wzór stanowi załącznik numer 2 do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U 2014 poz. 827).

W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży, umowę tę uważa się za niezawartą, co zobowiązuje Klienta do zwrotu Sprzedającemu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od momentu, w którym do odstąpienia od umowy doszło, natomiast Sprzedawcę do zwrotu ceny sprzedaży i kosztów dostawy w kwocie odpowiadającej najtańszej formie dostawy, jaka była dostępna na etapie składania przez Klienta Zamówienia.

Towar zwracany jest na wyłączny koszt Klienta. Towar ten powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym i w oryginalnym opakowaniu, nienoszącym śladów otwarcia.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Reklamacje

Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za sprzedawane Towary na zasadach opisanych w ustawie z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93). Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionych Towarów Klient powinien zgłaszać e-mailowo lub na piśmie na adres siedziby Sprzedającego, przy czym zobowiązany jest opisać stwierdzoną wadliwość oraz załączyć fotografie prezentujące daną niezgodność i kopię dokumentów potwierdzających nabycie Towaru. W razie potrzeby Sprzedający może zwrócić się z prośbą o uzupełnienie informacji przedstawionych w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Zgłoszone reklamacje będą rozpoznane przez Sprzedającego w terminie 14 dni, chyba że inny termin będzie uzasadniony z uwagi na przedmiot reklamacji, konieczność odesłania Towaru do producenta, konieczność przeprowadzenia ekspertyzy, itp. O okoliczności braku możliwości rozpoznania reklamacji w terminie podanym w zdaniu poprzednim Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

Wymagania techniczne

Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

  • Możliwość zamawiania towaru
  • Możliwość zapłacenia za towar
  • Możliwość informacji klienta o czasie dostawy

Dane wrażliwe

Informacje na temat zakresu i sposobu zbierania oraz przetwarzania przez Sprzedającego danych osobowych Klientów znajdują się w Polityce prywatności.

Zmiany w Regulaminie

Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do postanowień niniejszego Regulaminu, o których to modyfikacjach będzie informował Klientów za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na ostatni znany Sprzedawcy adres e-mail.

Zmienione postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od dnia opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronie Sklepu internetowego, z tym jednak zastrzeżeniem, że Umowy sprzedaży, do zawarcia jakich dojdzie przed tym terminem, zostaną wykonane zgodnie z dotychczasowymi regulacjami.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93), ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) oraz ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683).

Konsument w każdym przypadku ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim. Wszelkie informacje w tym zakresie znajdują się pod adresem www.uokik.gov.pl w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

Godziny dostaw i odbiorów

Zamówienia dostarczamy osobiście we wszystkie dni tygodnia w godzinach: 15:00 – 17:00.

Odbiór osobisty zamówień jest możliwy w lokalu Ice’n’Roll przy ul. Rybałtów 20 w Warszawie codziennie w godzinach 17:30 – 18:30.

ZAPRASZAMY!